Actievoorwaarden Stichting Semmy - Actie “Lak door Tijn”

1. Algemeen 

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Lak door Tijn” van Stichting Semmy, gevestigd aan de Utrechtseweg 707 (1381 GW) te Weesp.
 2. Deze Actie heeft als doel geld in te zamelen voor onderzoek en voor het aanschaffen van een machine waarmee hersenstamkanker beter behandeld kan worden. Het doel is om aan het einde van de actie voldoende geld ingezameld te hebben om de machine te bekostigen. Mocht aan het einde van de actie onvoldoende geld zijn ingezameld om de machine aan te schaffen, dan wordt het gedoneerde geld, naar keuze van Stichting Semmy, (a) opgespaard om in een later stadium alsnog een dergelijke machine aan te schaffen of (b) ingezet om op andere wijze bij te dragen aan de verbetering van de behandeling van hersenstamkanker. 
 3. Het betreft een tijdelijke Actie met een looptijd van 30 mei 2017 tot en met 22 juni 2017 en wordt gehouden in Nederland.
 4. De actievoorwaarden zijn in te zien en te printen via de website lakdoortijn.nl (hierna te noemen: de Website). 

2. Deelname 

 1. Doneren aan Stichting Semmy staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder(s) c.q. verzorger(s). 
 2. Door te doneren wordt de donateur geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat hij hiermee akkoord.
 3. Voor deelname dient de donateur zich te registreren op de Website door het volledig invullen van de naam en e-mailadres en een donatie te doen van minimaal 10 EURO. Dit bedrag moet direct worden voldaan door middel van Ideal en credit card.
 4. Als het benodigde bedrag via de crowdfunding is behaald worden de nagellakpotjes z.s.m. na 31 juli 2017 worden verstuurd. 
 5. Indien de geselecteerde kleur niet meer voorradig is wordt er een andere kleur opgestuurd.

3. Medewerking en gegevens/privacy

 1. De gegevens die Stichting Semmy verkrijgt in het kader van deze crowdfundingsactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. 
 2. De donateur is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens. 
 3. Stichting Semmy zal de gegevens van de donateurs uitsluitend gebruiken voor het uitsturen van de nagellak-potjes en niet voor het toezenden van commerciële berichten tenzij de deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

4. Aansprakelijkheid 

 1. Stichting Semmy is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit. 
 2. Stichting Semmy verleent geen garanties op de door haar uitgeleverde nagellak. 

5. Slotbepalingen 

 1. Stichting Semmy is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de voorwaarden gedurende de looptijd van de crowdfunding te wijzigen.
 2. Op de crowdfunding, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillende is Nederlands recht van toepassing. 
 3. Vragen, opmerkingen of klachten over deze crowdfundingsactie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Stichting Semmy (info@stichtingsemmy.nl)
 4. Stichting Semmy zal zich inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen.

Aldus opgemaakt te Weesp, mei 2017.